راه اندازی کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا با مشارکت مؤسسه حقوقی داد و خرد