دپارتمان حقوق ورزشی

دپارتمان حقوق ورزشی

وقتی سخن از حقوق ورزشی است، منظور مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در فضای ورزشی یا مرتبط با آن حاکم می باشد. این موضوع شامل فدراسیون ها، ورزشکاران، باشگاهها، مربیان، پزشکان ورزشی، تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی، سازمانها و نهادهای نظارتی حل اختلاف و بطور کلی همه عوامل دست اندرکار ورزش می شود.

صرفنظر از مقررات خاص حاکم بر حوزه ورزش، حتی در محدوده فعالیت های عمومی این بخش نیز شرایط ویژه ای حاکم است. با توجه به این موضوع، ارائه خدمات حقوقی چه در بخش های تخصصی و چه در بخش عمومی، مستلزم شناخت دقیق و عمیق از فضای ورزشی در داخل کشور و در صحنه بین المللی می باشد.

در دپارتمان حقوق ورزشی، وکلای با تجربه در حوزه حقوق ورزشی با بهره گیری از همکاری داوران CAS، پاسخگوی تمام نیازهای فضای ورزشی کشور در داخل و عرصه های بین المللی هستند.

خدمات ما در این بخش از جمله شامل موارد ذیل است:

  • دفاع یا طرح دعوی در مراجع داوری بین المللی ورزشی
  • انعقاد قراردادهای حوزه ورزش از جمله تبادل و انتقال ورزشکاران، به کار گیری مربیان و مسئولان و کادر فنی تیم ها
  • تخلفات انضباطی، خطاهای ورزشی، نقض تعهدات قراردادی و مسئولیت های ناشی از آن
  • حقوق مادی، معنوی و مالکیت باشگاهها
  • مسئولیت ناشی از نقص یا عیب محصولات و تجهیزات ورزشی
  • طرح دعوی یا دفاع از دعاوی در کلیه مراجع قضایی داخلی و بین المللی

خدمات ما