گردهمایی همکاران موسسه حقوقی داد و خرد مهرماه ۱۳۹۷