داوری های داخلی و بین المللی

در روابط قراردادی و یا بعد از حدوث اختلاف در یک موضوع، طرفین می توانند با توافق، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف خود را انتخاب و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص نمایند.

این مرجع، داور نامیده می شود که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. امروزه در بسیاری از قراردادها اعم از داخلی و بین المللی شرط داوری گنجانده می شود. این امر برای اجتناب از ضعف های موجود در رسیدگی های قضایی که عمدتاً کند و بعضاً غیرتخصصی است صورت می گیرد.

در موضوع داوری انتخاب داور و قرارداد داوری از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. مضافاً اینکه آراء داوری پس از صدور قابل اعتراض در دادگاه های عمومی می باشد. مؤسسه حقوقی داد و خرد آمادگی دارد تا با استفاده از وکلای متخصص و کارشناسان مرتبط نسبت به قبول داوری در اختلافات و همچنین دفاع از پرونده های مربوط به داوری در دادگاه ها اقدام نماید.

– قبول داوری و دفاع از پرونده های داوری داخلی (دپارتمان داوری و حقوق تعهدات)

– قبول داوری و دفاع از پرونده های داوری بین المللی (دپارتمان بازرگانی بین المللی)