آسیب شناسی حقوقی سازمان

آسیب شناسی، شناخت عواملی است که موجب اختلال در فعالیت یک بنگاه اقتصادی می گردد. به عبارت دیگر آسیب شناسی به فرآیند مبتنی بر مراحل بررسی، تشخیص، ردیابی، تغییر، تفسیر، تغییرات و تعیین علل و عوامل بروز آسیب به منظور پیشگیری و درمان اطلاق می شود.

اختلال در فعالیت یک بنگاه اقتصادی عمدتاً ناشی از عوامل درون سازمانی است بدین معنی که منشأ آسیب ها، عملکرد عناصر و ارکان تشکیل دهنده سازمان می باشند.

بنابراین برای شناخت علل آسیب ها باید متمرکز بر ساختارها، کارکردها و فرآیندهای اصلی و مهم سازمان شد.

امروزه بنگاههای اقتصادی به دلیل پیچیدگی سیستم ها همواره با مسائل و مشکلاتی عجین هستند، بنابراین حل مسأله یکی از مهارت های ضروری و اجتناب ناپذیر بنگاههای اقتصادی است.

اگر آسیب های ابتدایی و مقدماتی شناسایی و حل نشوند به آسیب های بحرانی تبدیل شده و آسیب های بحرانی به آسیب های خطرناک و مرگ آور منجر می شوند.

وقتی بخشی از سازمان یا کارکرد خاصی از سازمان در معرض آسیب قرار می گیرد اگر به موقع کشف و حل نشود، بخشها و عملکردهای دیگر سازمان را نیز مختل نموده و طولی نمی کشد که تداوم بقاء و اهداف سازمان به طور جدی در معرض اضمحلال و نابودی قرار می گیرد.

برای آسیب شناسی یک سازمان الگوهای مختلفی وجود دارد که متخصصین و کارشناسان مربوطه با استفاده از این الگوها این امکان را برای مدیران فراهم می آورند که پیوسته آسیب ها و معضلات جاری را پایش نموده و از بحرانی شدن وضعیت سازمان جلوگیری نمایند.

مؤسسه داد و خرد به منظور آسیب شناسی و جلوگیری از بروز بحران در شرکتها و بنگاههای اقتصادی خدمات زیر را ارائه می‌نماید :

۱- موضوعات حقوقی و قانونی از ارکان مختلف و عناصر تأثیرگذار بر فعالیت شرکت است. بررسی تأثیر قوانین و مقررات بر فعالیت شرکت و انطباق فرآیندهای داخلی سازمان با قوانین و مقررات، بخش مهمی از فرآیند آسیب شناسی شرکتها را تشکیل می دهد.

مؤسسه حقوقی داد و خرد با اتکاء بر وکلای مجرب و متخصص در رشته های مختلف حقوقی این وظیفه مهم و حیاتی را عهده دار می گردد.

۲- کمیسیون حقوقی مؤسسه داد و خرد اقدامات حقوقی و خدمات وکلای شما را بررسی و بر صحت و کیفیت آن نظارت می نماید. بدینوسیله شما می توانید از کیفیت خدمات وکلای خود مطمئن شوید و از بروز اشتباهات در روند اقدامات حقوقی جلوگیری نمائید.

۳- کارشناسان و مؤسسات صلاحیتدار برای انجام فرآیند آسیب شناسی در ابعاد اقتصادی، فنی، منابع انسانی و غیره را با توجه به زمینه فعالیت شرکت شناسایی و طرح اولیه برای ارائه به آنها آماده می نمایند.

۴- قرارداد جامع برای انجام مطالعات لازم با شرکت یا تیم‌های صلاحیتدار تنظیم می‌گردد و بر روابط قراردادی و انطباق اقدامات و عملیات با مفاد قرارداد، قوانین و استانداردهای علمی اعمال کنترل و نظارت دائم به عمل می‌آید.