مدیریت قراردادها

موضوع قراردادها از مباحث بسیار مهم تجار و شرکتها است، که در سطوح مختلف مستلزم ارائه خدمات ویژه می باشد :

الف: بررسی شرایط و آثار قانونی شرکت در مزایده و مناقصه ها و همچنین آماده سازی اسناد و مدارک لازم برای شرکت در مناقصه و مزایده در سطوح داخلی و بین المللی

ب: ارزیابی و اعتبارسنجی طرف مقابل قرارداد

ج: تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل های مربوط به معاملات شرکت ها بر مبنای اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه

د: تهیه و تنظیم پیش قراردادها، فرمت های قراردادی، مستند سازی فرایند قراردادها

هـ: نظارت بر اجرای قرارداد و حسن اجرای آن

و: مدیریت تسویه، خاتمه و حل و فصل اختلافات قراردادی

موضوعات فوق الذکر و موارد مرتبط با این موضوعات از جمله خدمات ما در مؤسسه حقوقی داد و خرد می باشند.

وکلای متخصص در کنار کارشناسان رشته های مرتبط از شروع مذاکرات قراردادی تا تسویه و ختم آن، خدمات مورد نیاز شما را ارائه می دهند.