مطالعات امکان سنجی حقوقی پروژه

قبل از هر گونه سرمایه گذاری و شروع یک فعالیت نوپای اقتصادی یا توسعه یک فعالیت موجود، یافتن پاسخ دو سؤال ضروری است:

۱- آیا فعالیت اقتصادی و تجاری مورد نظر شما توجیه پذیر است؟

۲- برنامه عملی شما برای تبدیل یک ایده تجاری به یک فعالیت تجاری چیست؟

پاسخ به سؤال اول را مطالعات امکان سنجی (Feasibility Studies) به شما می دهد.

پاسخ به سؤال دوم را یک طرح کسب و کار به شما می دهد.

نتایج حاصل از مطالعات امکان سنجی پایه و مبنای طرح کسب و کار قرار می گیرد. فی الواقع پس از اینکه مشخص شد پروژه دارای توجیه است، طرح کسب و کار نقشه راه را برای چگونگی ایجاد و یا توسعه کسب و کار مشخص می‌کند.

قبل از هر گونه سرمایه گذاری، اجرای پروژه یا انجام هر فعالیت اقتصادی، انجام مطالعات امکان سنجی یک ضرورت است.

این مطالعات ممکن است با انگیزه های مختلفی صورت گیرد اما دلیل اصلی آن بررسی امکان اجرای طرح است.

رئوس مطالعات امکان سنجی عبارتند از :

۱- امکان سنجی فنی :

این مطالعات بدین منظور انجام می شود تا مشخص شود که آیا تخصص فنی لازم برای اجرای پروژه وجود دارد یا خیر

۲- امکان سنجی حقوقی :

این مطالعات بررسی می کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی انطباق دارد یا خیر؟

۳- امکان سنجی اقتصادی :

بررسی اینکه آیا پروژه سودآور است یا خیر؟

۴- امکان سنجی زمانی :

مدت زمان لازم برای اجرای پروژه تخمین زده می شود و برای آن برنامه ریزی منابع صورت می گیرد.

تیم مطالعات امکان سنجی در مؤسسه حقوقی داد و خرد آماده ارائه خدمات ذیل در این حوزه است :

الف- طرح از حیث امکان سنجی حقوقی و قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بررسی الزامات و موانع قانونی و همچنین تحصیل مجوزهایی که قانوناً برای اجرای یک طرح لازم است بخش مهمی از مطالعات امکان سنجی یک پروژه را شامل می‌شود و می توان گفت که این مطالعات به عنوان پایه و اساس قبل از ورود به مطالعات و مباحث دیگر باید صورت پذیرد.

تمامی مطالعات لازم در این بخش توسط حقوقدانان متخصص و استفاده از نظریات کارشناسان در حوزه مرتبط توسط مؤسسه صورت می‌گیرد.

ب- چهارچوب و سرفصلهای مورد نیاز جهت مطالعه در زمینه‌های دیگر مشخص و طرح آنها جهت انعقاد قرارداد با تیم‌های متخصص آماده می‌گردد.

ج- شرکت یا افراد صلاحیتدار برای انجام مطالعات فنی و اقتصادی با توجه به زمینه سرمایه گذاری مورد نظر به شما شناسایی، معرفی و صلاحیت تیم و یا شرکتی که عهده دار انجام مطالعات امکان سنجی شده است بررسی و توانایی آن برای انجام پروژه احراز می گردد.

د- قرارداد جامع برای مراحل مختلف مطالعات و اجرای پروژه تنظیم می گردد و بر روابط حقوقی و فنی و کیفیت اجرای پروژه نظارت کامل به عمل می آید.

هـ- نتیجه مطالعات انجام شده مورد ارزیابی قرار گرفته و تطبیق یا عدم تطبیق آن با خواسته های کارفرما یا استانداردهای عمومی و خصوصی مورد نظر احراز می گردد.

و- در نهایت چنانچه اطلاعات و تجزیه و تحلیل های اشتباه مجریان موجب ورود خسارت گردد از طرق قانونی قصور آنها مورد تعقیب قرار گرفته و خسارات وارده مطالبه می گردد.