نظارت بر بخش حقوقی شرکتها و عملکرد وکلاء

تردیدی نیست که خدمات حقوقی اعم از وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی از موضوعات کاملاً تخصصی و بعضاً بسیار پیچیده می باشند که اختلاف نظرها و تعدد استدلال ها در بین متخصصین این رشته در هر موضوع، بر این پیچیدگی افزوده است به شکلی که برای غیر متخصصین، ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده توسط وکلاء و مشاورین حقوقی تقریباً غیرممکن بوده و این موضوع عمدتاً نارضایتی از خدمات وکلاء و مشاوران حقوقی را در بین متقاضیان به دنبال داشته است.

تنها شیوه کنترل کیفیت خدمات و نظارت بر مدیریت حقوقی شرکتها و وکلای دادگستری استفاده از مجموعه های متشکل از متخصصین رشته های مختلف حقوقی است تا آنها علاوه بر هدایت متصدیان امر در بخش خدمات حقوقی شرکتها، بر رفتار و کیفیت خدمات آنها نظارت نموده و مراتب را به مدیران شرکت گزارش نمایند.

از جمله خدمات مؤسسه حقوقی داد و خرد، پذیرش نظارت و کنترل کیفیت خدمات حقوقی بخش های حقوقی شرکتها و وکلای شاغل در شرکتها می باشد. همچنین این مؤسسه آمادگی دارد تا نظارت بر عملکرد وکیل شما در پرونده های حقوقی را بپذیرد و ضمن ارائه گزارش تحلیلی روند پرونده، هدایت آن را در مسیر مناسب میسر نماید.