پیشینه مؤسسه

بیش از بیست سال فعالیت بنیانگذاران مؤسسه در حرفه وکالت، دفاع از صدها پرونده حقوقی و ارائه خدمات مشاوره حقوقی به صاحبان کسب و کار در عرصه داخلی و بین المللی، موجبات شناخت عمیق آنها از نیازهای این حوزه را فراهم آورد و این حقیقت را آشکار نمود که ساختار فعلی دفاتر وکالت در ایران به هیچ وجه پاسخگوی توسعه و رشد فعالیت های اقتصادی و تجاری و پیچیدگی روز افزون آنها نیست.

در این راستا و در جهت منطبق نمودن ساختار ارائه خدمات حقوقی با نیازهای روز جامعه اقتصادی و استانداردهای جهانی، مؤسسه حقوقی داد و خرد با ساختاری نو و منبعث از نیازهای روز کسب و کارهای داخلی و بین المللی در سال ۱۳۹۲ سازمان دهی و راه اندازی شد.

تلاش مدیریت و همکاران ما در مؤسسه داد و خرد این است که با تکیه بر دانش، خرد جمعی و استفاده از تخصص های مختلف پاسخگوی تمام نیازهای صاحبان کسب و کار بوده و بهترین و جامع ترین روش ها و راه حل ها را برای نیل به اهداف بزرگ اقتصادی آنها فراهم آورند.