تأمین مالی بین المللی

تأمین مالی رشته ای است که مسائل پیچیده و تکنیکی مرتبط با انواع روشهای جذب سرمایه و منابع مالی برای شرکتها و پروژه ها را بررسی می کند. تأمین مالی می تواند بعد داخلی یا بین المللی داشته باشد. هرگاه یک شخص ایرانی به دنبال این باشد که از بازارهای بین المللی تأمین مالی بنماید یا یک شخص خارجی بخواهد از بازارهای پولی و سرمایه ایران جذب منابع مالی کند در واقع در حوزه تأمین مالی بین المللی قدم گذاشته اند. خدمات متنوع ما در ارتباط با مسائل حقوقی و قراردادی تأمین مالی بین المللی به شرح ذیل می باشد:

وام یا تسهیلات

 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای اخذ وام ساده یا سندیکایی
 • مذاکره، تنظیم و بررسی عقود معین اسلامی بانکی به منظور اخذ تسهیلات
 • مشاوره در خصوص انتقال وام یا تسهیلات
 • مشاوره در مورد موضوعات حقوقی تسهیلات و اخذ وام
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با قرارداد وام یا تسهیلات

اوراق قرضه یا مشارکت

 • مشاوره در خصوص نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قرضه
 • مشاوره در خصوص نقل و انتقال اوراق مشارکت یا قرضه
 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادها و اسناد مورد نیاز در انتشار اوراق مشارکت یا قرضه
 • مشاوره در خصوص تشریفات و اسناد مورد نیاز انتشار اوراق مشارکت یا قرضه در بازار سهام
 • مشاوره در خصوص مسائل حقوقی و مالیاتی مرتبط با انتشار اوراق مشارکت یا قرضه
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با اوراق مشارکت یا قرضه

تأمین مالی اهداف ویژه

 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای مرتبط با تأمین مالی پروژه، مسکن، کشتی و هواپیما
 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای مرتبط با تأمین مالی یک شرکت جهت خرید شرکت دیگر
 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای مرتبط با تأمین مالی لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک تجهیزات، کالا و مواد
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با تأمین مالی اهداف ویژه

مدیریت ریسک

 • مشاوره در خصوص شناسایی ریسکهای انواع تأمین مالی
 • مشاوره در خصوص روشهای مختلف مدیریت ریسک و ابزارهای حقوقی مربوطه

عرضه اولیه سهام در بورس

 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادها و اسناد مرتبط با عرضه اولیه سهام در بورس
 • مشاوره در مورد مسائل حقوقی بازار بورس و عرضه اولیه سهام
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با عرضه اولیه سهام در بورس

مشتقات

 • مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای آتی، آپشن و سوآپ
 • مشاوره در مورد مسائل حقوقی بازار مشتقات
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با قراردادهای آتی، آپشن و سوآپ

فاکتورینگ و تبدیل دارایی به اوراق بهادار

 • مذاکره، تنظیم و بررسی قرارداد و اسناد مرتبط با فاکتورینگ و تبدیل دارایی به اوراق بهادار
 • مشاوره در مورد مسائل حقوقی فاکتورینگ و تبدیل دارایی به اوراق بهادار
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با فاکتورینگ و تبدیل دارایی به اوراق بهادار

ادغام و تملیک شرکتها

 • مشاوره در خصوص موضوعات حقوقی ادغام و تملیک شرکتها
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با ادغام و تملیک

تأمین مالی اسلامی

 • مشاوره در خصوص نحوه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
 • مذاکره، تنظیم و بررسی انواع قراردادهای صکوک مثل اجاره، سلم، استصناع، مشارکت، مضاربه و مرابحه
 • دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با صکوک

کلمات کلیدی