تخلفات انضباطی، خطاهای ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن

مقررات ورزشی، به طور معمول هر چند سال یکبار مورد ویرایش و بازبینی قرار گرفته و به روز رسانی می شود. بدیهی است فعالان این حوزه به دلیل تمرکز در امور فنی خود ممکن است از آخرین تغییرات و وضع مقررات بی اطلاع مانده و در نتیجه مسئولیتهای ناشی از تخلف از آن باعث ورود زیانهای مالی و معنوی شود.

بارها این موضوع در تورنمنتهای بین المللی گریبان تیمهای ورزشی و یا حتی تیمهای ملی کشور را گرفته و محرومیتها و هزینه های سنگینی را تحمیل کرده است. در بعضی موارد مسئولیهای ایجاد شده به حدی گزاف بوده که ورزشکار را برای همیشه از صحنه ورزش حرفه ایی دور کرده است.

حضور مشاوران حقوقی ما در کنار ورزشکاران، مدیران فدراسیونها و باشگاهها، مربیان و ورزشکاران، آگاهی دادن از تخلفات و یا مقررات وضعی و مسئولیتهای ناشی از آن، مصائب و خطرات ناشی از آن را کاهش خواهد داد و در صورت وقوع حادثه همکاران ما در کمیته های انضباطی و مراجع داوری داخلی به دفاع از ورزشکاران می پردازند.