حقوق انرژی و نفت و گاز

حقوق نفت و گاز شامل مجموع قوانین ومقررات داخلی و بین المللی می باشد که ناظر بر فعالیت اشخاص و شرکت ها در این حوزه است از جمله قانون نفت و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی. فعالیت های مربوط به این حوزه نیز دارای طیف وسیعی بوده که توسط مؤسسه داد و خرد ارائه می گردد و شامل عناوین زیر می باشد:

قرارداد ها

 • مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای بالادستی، پایین دستی و پیمانکاری نفت و گاز
 • مشاوره در زمینه کاهش ریسک و مقابله با آثار تحریم در قراردادهای نفت و گاز
 • مشاوره و بررسی اعتبار اسنادی و مجوزهای مرتبط

مسئولیت

 • مشاوره در زمینه تخصیص، میزان، مدیریت و محدودیت ریسک
 • تحدید و معافیت از مسئولیت
 • میزان و نوع مسئولیت

مجوزها و امور ثبتی

 • ثبت شرکت، نمایندگی، دفتر و یا شعبه در ایران
 • اخذ مجوز فیپا
 • اخذ سایر مجوزهای لازم جهت فعالیت در ایران از جمله مجوزهای زیست محیطی

قوانین

 • مشاوره در خصوص قوانین و مقررات و نظام حقوقی ایران در حوزه نفت و گاز
 • مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی و نظام مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی

سایر

 • بررسی و مشاوره در خصوص تحریم ها و آثار آن بر قراردادها و فعالیت موکلین
 • بررسی و یافتن شریک مناسب تجاری در قراردادهای نفت و گاز