حقوق دریایی و بیمه های دریایی

حقوق دریایی شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات داخلی و بین المللی است که ناظر بر فعالیت های تجاری و بازرگانی اشخاص در آب های قابل کشتیرانی می باشد. این فعالیت ها علاوه بر مسائلی که در دریاها اتفاق می افتد، شامل آنچه در خشکی و مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی کالا و مسافر پدید می آید نیز می گردند. خدمات ما در زمینه حقوق دریایی شامل عناوین زیر می باشد:

قراردادها و اسناد حمل

 • مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای دریایی شامل قرارداد حمل، قرارداد تخلیه، بارگیری و بارچینی، دوبه کاری
 • مشاوره در امور مربوط به اسناد حمل و بارنامه ها، اسناد پرداخت و اعتبارات اسنادی
 • دعاوی مربوط به الزام به تسلیم رسید یا اسناد حمل
 • مشاوره، مذاکره و تنظیم و تفسیر شروط قراردادی و مندرج در اسناد حمل؛ تهیه شروط خاص و بهینه سازی شده
 • مشاوره در زمینه کاهش ریسک و مقابله با آثار سو تحریم ها در مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی و بیمه های دریایی

خرید، فروش، رهن و اجاره کشتی

 • مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای خرید، فروش و رهن کشتی
 • انواع چارتر پارتی شامل اجاره کامل کشتی (Bareboat Charter)، اجاره کشتی برای سفر مشخص (Voyage Charter Party) و اجاره زمانی کشتی (Time Charter Contract)
 • دعاوی مرتبط با اجاره کشتی، مالکیت کشتی، خرید و فروش کشتی، رهن کشتی، توقیف و رفع توقیف کشتی

مسئولیت

 • مشاوره در زمینه تخصیص، میزان، مدیریت و محدودیت ریسک
 • حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین (صاحب کالا، صاحب کشتی، متصدی حمل، اجاره کننده کشتی)
 • میزان و نوع مسئولیت طرفین
 • تحدید و معافیت از مسئولیت
 • مسئولیت نماینده، احراز سمت و نمایندگی
 • مشاوره در زمینه حمل کالای خطرناک

مطالبه خسارت

 • مطالبه خسارات وارده به محموله، خسارات ناشی از تأخیر در تحویل یا بارگیری کالا
 • مطالبه خسارات مربوط به تخلیه (دموراژ و دیسپچ)، خسارت معطلی کشتی و کانتینر
 • دعاوی کسر تخلیه و کسر وزن، کسر میزان بارگیری، مطالبه کرایه حمل، هزینه دموراژ، عوارض بندری، انبار و گمرک
 • خسارات وارده به تأسیسات حین بارگیری و تخلیه، تصادم در دریا خسارات وارده به تأسیسات بندری، خسارات مشترک
 • خسارات ناشی از غرق کشتی الزام به شناورسازی و انتقال کشتی یا کانتینرهای مغروق، مسائل محیط زیستی
 • دعاوی مربوط به عدم استرداد مال التجاره در ید متصدی و الزام به تسلیم کالا

بیمه دریایی و بیمه ترابری

 • مشاوره بیمه باربری، بیمه متصدی، بیمه شناور و تجهیزات
 • مطالبه وجه خسارت پرداختی به بیمه گزار توسط بیمه گر از مقصر (ماده ۳۰ بیمه)
 • مشاوره در زمینه کاهش ریسک و مقابله با آثار سو تحریم ها در مورد بیمه های دریایی
 • مشاوره، تنظیم و تفسیر شروط قراردادهای مختلف بیمه دریایی

پرچم، ثبت و تابعیت

 • امور مربوط به ثبت و اخذ مجوز فعالیت نمایندگی کشتیرانی
 • ثبت و تابعیت کشتی، سلب تابعیت کشتی
 • مشاوره در زمینه استفاده از سیستم پرچم مناسب

خدمه کشتی

 • امور و اختلافات مربوط به دستمزد و حقوق پرسنل کشتی
 • امور و اختلافات مربوط به بیمه های تأمین اجتماعی و قرارداد کار پرسنل
 • مسائل مربوط به استخدام و کار اتباع بیگانه

قانون حاکم، داوری و مرجع صالح

 • تعیین و تشخیص قانون حاکم بر قراردادها
 • تشخیص مرجع صالح رسیدگی در دعاوی مختلف
 • امور مربوط به شروط داوری و سایر روش های حل اختلاف

کلمات کلیدی