خدمات حوزه انرژی های نو و برق

تولید برق یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه اقتصادی به شمار می رود. از این رو و با توجه به اهمیت تولید برق و مقررات گذاری های حاکمیتی پیرامون شرایط تولید، انتقال، فروش به شبکه سراسری، سرمایه گذاری و همچنین جنبه های مربوط به تکنولوژی های تولید و انتقال انرژی، مدیریت یکپارچه و حرفه ای حقوقی از الزامات رشد و موفقیت بنگاه های تجاری و اقتصادی فعال در این حوزه می باشد.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی مؤسسه حقوقی داد و خرد با دانش و تجربه تخصصی در بخش تأسیسات نیروگاهی و انرژی های نو با اتکا به تجربیات بین المللی وکلاء مؤسسه حقوقی داد و خرد، توانمندی مدیریت حرفه ای مسائل و فرصت های موکلین با رویکرد تخصصی و حرفه ای را داشته و با احاطه به اهمیت ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در این حوزه به دنبال حداکثر سازی منافع موکلین خود می باشد.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی طیف وسیعی از خدمات حقوقی شامل تنظیم و مذاکره قراردادهای بخش نیروگاهی و انرژی های نو، ارائه مشاوره و توصیه حقوقی، اخذ مجوزهای حاکمیتی، دولتی و محلی، انجام بررسی های موشکافانه (Due Diligence)، مذاکره و تنظیم قراردادهای فروش تضمینی به دولت، برگزاری و همراهی در شرکت در مناقصات و همچنین پیگیری و طرح دعاوی نزد مراجع قضایی و داوری جهت حل و فصل اختلافات در زنجیره صنعت را به شرح ذیل به موکلین خود ارائه می دهد.

احداث و توسعه مجتمع ها و تأسیسات نیروگاه های تولید برق

۱- اخذ مجوز ساخت و توسعه نیروگاه های تولید برق ( نیروگاه های گازی، نیروگاه های بخاری، نیروگاه های سیکل ترکیبی)

۲- مذاکره و تنظیم قراردادهای پیمانکاری عمومی ساخت نیروگاه های برق (General Contracting)

۳- مدیریت ریسک قراردادهای پیمانکاری نیروگاه های برق

۴- بیمه قراردادهای پیمانکاری عمومی و فرعی نیروگاه های برق

۵- مدیریت ادعای اجرای عملیات پیمانکاری عمومی و فرعی نیروگاه های برق

۶- مذاکره و تنظیم قراردادهای ساخت نیروگاه های برق (Construction)

۷- مذاکره و تنظیم قراردادهای خرید کالا و سفارش تجهیزات نیروگاه های برق (Procurement)

۸- مذاکره و تنظیم قراردادهای خدمات طراحی و مشاوره نیروگاه های برق (Engineering)

۹- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی و تأمین نیروگاه های برق (EP)

۱۰- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی و ساخت نیروگاه های برق (EC)

۱۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای تأمین کالا و ساخت نیروگاه های برق (PC)

تأمین مالی نیروگاه های برق و انرژی نو

۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای تأمین مالی نیروگاه های برق به صورت تأمین مالی پروژه ای(Project Finance)

۲- تنظیم اسناد انتشار اوراق بهادار بدهی و صکوک اسلامی ریالی و ارزی جهت تأمین مالی نیروگاه های برق (Bond and Islamic Sukuk)

۳- تأمین مالی مبتنی بر بدهی شرکت های نیروگاهی برق

۴- تأمین مالی مبتنی بر برق تولیدی نیروگاه های برق ( اوراق سلف)

۵- تأمین مالی جهت تأمین سرمایه در گردش و جریان وجوه نقدی نیروگاه های برق

قراردادهای احداث و بهره برداری تأسیسات انتقال برق

۱- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای احداث تأسیسات انتقال برق و انرژی

۲- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای انتقال برق و انرژی

۳- پیگیری دعاوی مربوط به قراردادهای انتقال برق

قراردادهای تامین خوراک و فروش برق نیروگاه ها

۱- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک نیروگاه های برق

۲- مشاوره در خصوصی تعیین و تعدیل نرخ خوراک و نرخ فروش تضمینی نیروگاه های برق

۳- مشاوره و تنظیم قراردادهای فروش تضمینی برق

۴- پیگیری دعاوی مربوط به قراردادهای تأمین خوراک نیروگاه های برق

انرژی های نو

۱- اخذ مجوز احداث نیروگاه های تجدید پذیر و پاک از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

۲- مذاکره و تنظیم قراردادهای خرید تضمینی برق

۳- مذاکره و تنظیم قراردادهای مشارکت احداث و تولید نیروگاه تجدید پذیر و پاک

۴- مشاوره و اخذ مجوز های مربوط به تملک زمین جهت احداث نیروگاه های انرژی های نو

۵- مذاکره و ارائه مشاوره در رابطه با نرخ خرید تضمینی برق تأسیسات و نیروگاه های انرژی نو

۶- پیگیری دعاوی و مطالبات قراردادهای مشارکت و فروش برق

سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی های نو و نیروگاه تولید برق

۱- اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در بخش نیروگاهی و انرژی های نو

۲- تنظیم موافقتنامه های همکاری و مشارکت (Joint Venture – Consortium- PPP- BOT) در بخش نیروگاهی و انرژی های نو

۳- پیگیری حقوقی جهت انتقال ارز سرمایه گذاری خارجی

۴- تشکیل و ثبت شرکت برای سرمایه گذاران خارجی

۵- پیگیری حقوقی دعاوی مربوط به حوزه نیروگاهی و انرژی های نو

کلمات کلیدی