خدمات بخش بورس

اوراق بهادار

  • انجام مطالعات حقوقی و مقررات گذاری جهت طراحی اوراق مطابق با الزامات و اقتضائات بنگاه های متقاضی تأمین مالی
  • همکاری با نهادهای مالی از قبیل شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری جهت طراحی صکوک مورد نیاز
  • انجام مذاکرات حقوقی- فقهی در شورای عالی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جهت تصویب اوراق مورد نیاز

مدیریت حقوقی جریان تأمین مالی پیش از انتشار اوارق بهادار:

۱- انجام مذاکرات امکان سنجی انتشار اوراق بهادار از جانب بنگاه های متقاضی تأمین مالی

۲- انجام اقدامات امکان سنجی در رابطه اموال و مستغلات موضوع انتشار اوراق بهادار

۳- انعقاد قرارداد و مدیریت مذاکرات فیمابین بنگاه های متقاضی تأمین مالی ، شرکت های تأمین سرمایه ، شرکت های کارگزاری، حسابرس و امین، ضامن و سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی

۴- تهیه بیانیه ریسک، امیدنامه و سایر مستندات مقتضی انتشار اوراق بهادار

انعقاد قراردادهای زنجیره ای ارکان مختلف نهادهای انتشار اوراق بهادار:

۱- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط (SPV) و دارندگان اوراق بهادار (سرمایه گذاران)

۲- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط (SPV) و عامل فروش ( شرکت های کارگزاری)

۳- انعقاد قرارداد فیمابین بانی ( بنگاه ها و شرکت های متقاضی تأمین مالی) و نهاد واسط(SPV)

۴- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط(SPV) و عامل پرداخت ( شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار)

۵- انعقاد قرارداد فیمابین عوامل اجرای اوراق و امین

۶- انعقاد قرارداد فیمابین بانی (بنگاه ها و شرکت های متقاضی تأمین مالی) و ضامن

۷- انعقاد قرارداد فیمابین نهاد واسط(SPV) و شرکت مدیریت دارایی مرکزی

مدیریت ارکان و نهادهای مالی پس از انتشار اوراق بهادار:

۱- مدیریت ریسک و حقوقی پس از انتشار اوراق بهادار جهت بازپرداخت اصل و فرع سرمایه گذاری و مصون ماندن اموال موضوع اوراق بهادار

۲- پیگیری دعاوی ناشی از هریک از مراحل پیش از انتشار، انتشار و پس از انتشار اوراق بهادار در مراجع صالح حل اختلاف

ثبت و عرضه اولیه سهام بنگاههای اقتصادی

  • مشاوره حقوقی و مقررات گذاری جهت تبدیل شرکت متقاضی به سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مشاوره حقوقی و انجام مذاکرات جهت تصمیم گیری بورس و تابلوی مقتضی در بورس تهران و فرابورس ایران
  • تنظیم مستندات و مدارک مورد نیاز از قبیل امیدنامه و اساسنامه مطابق با قواعد و مقررات بورس
  • انعقاد قراردادهای زنجیره میان بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی مانند متعهد پذیره نویسی، بازارگردان، کارگزار و مشاور عرضه و نهاد متصدی ارزشگذاری

عرضه بین المللی سهام:

۱- طراحی و مشاوره حقوقی و مقرراتی جهت ثبت و عرضه سهام بنگاه های اقتصادی در بورس های بین المللی

۲- طراحی و مشاوره حقوقی و مقرراتی جهت انتشار گواهی سپرده سهام ADR و GDR در بازارهای مالی بین المللی

۳- طراحی و مشاوره حقوقی و مقرراتی جهت خرید و عرضه سهام در بازار های بین المللی به صورت Cash Shell

معاملات عمده سهام:

۱- انعقاد قراردادها و تفاهم نامه خرید و فروش عمده سهام در بازارهای بورس و فرابورس

۲- انعقاد قراردادهای حق اختیار متعاقب بر خرید و فروش سهام

۳- مدیریت مذاکرات عرضه ، مزایده سهام بنگاه های اقتصادی از سوی بانکها، نهادهای مالی و سرمایه گذاری و خریداران سهام

۴- پیگیری دعاوی ناشی از هریک از موارد در مراجع صالح حل اختلاف

افزایش سرمایه:

۱- تهیه طرح افزایش سرمایه

۲- تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع مرتبط

۳- انجام اقدامات ثبتی نزد اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس اوراق بهادار جهت ثبت افزایش سرمایه

بنگاه های اقتصادی و شرکت ها جهت سهولت تأمین مالی، افزایش نقد شوندگی، برخوردای از معافیت های مالیاتی و افزایش اعتبار داخلی و بین المللی به دنبال ثبت و پذیرش در بورس های داخلی و بین المللی و همچنین عرضه عمومی سهام می باشند.

مؤسسه حقوقی داد و خرد طیف وسیعی از خدمات را در رابطه با مشاوره حقوقی و مقرراتی ثبت و عرضه، امور ثبتی تبدیل شرکت ها به سهامی عام، تهیه امیدنامه، انعقاد قرارداد با نهادهای مالی پذیرش و عرضه بنگاه های اقتصادی و همچنین معاملات عمده شرکت ها و پیگیری دعاوی ناشی از موارد فوق را به بنگاه های اقتصادی ارائه می نماید.

تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

با توجه به اهمیت تبدیل دارایی به اوراق بهادار، امروزه این روش به عنوان یکی از روش های مهم تأمین مالی قرار گرفته است و می تواند در بازارهای مالی کشورها نقش بسزایی داشته باشد.

تبدیل دارایی به اوراق بهادار فرآیندی است که طی آن وام دهنده دارایی های مختلف خود را ادغام و آنها را از دارایی های شرکت خود جدا می کند و متقابلاً سرمایه گذاران، وجوه مورد نظر را با خریداری  آن وجوه در قالب یک ابزار مالی قابل مبادله تأمین می نمایند. با این توضیح که در این فرآیند، شرکتی که نیاز به تأمین مالی دارد شرکتی را با مقصدی خاص تأسیس نموده و سپس دارایی های نقدی آینده خود را به آن شرکت با مقصد خاص می فروشد و شرکت مذکور نیز به منظور تأمین وجه لازم برای خریدن آن دارایی ها، با انتشار اوراق بهادار، این اوراق را به سرمایه گذاران عرضه می کند. شرکت با مقصد خاص پس از فروش اوراق بهادار، وجوه دریافتی از این اوراق را به شرکت اصلی بابت خرید دارایی های مالی آن شرکت می پردازد. “سرمایه گذارانی که این اوراق را خریده اند از محل جریان های نقدی حاصل از دارایی های مالی بازدهی کسب می کنند.”

فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار می تواند در بخش های مختلفی از جمله بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها و مؤسسات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد. این روش تأمین مالی مزایای مختلفی دارد از جمله اینکه منابع نقدینگی جدیدی بدینوسیله حاصل می گردد و بانکها به جای افزایش سپرده به فرآیند تبدیل می پردازند.

با توجه به تخصصی بودن موضوعات مربوط به تبدیل دارایی به اوراق بهادار و اهمیت فرآیند آن، وکلای متخصص ما در مؤسسه داد و خرد مشاوره های حقوقی لازم را به موکلین ارائه می دهند. از جمله خدمات ارائه شده در زمینه تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار در مؤسسه حقوقی داد و خرد به شرح زیر می باشد:

۱- طراحی اوراق بهادار به منظور تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

۲- تهیه پیش نویس قراردادهای بین نهاد واسط و از جمله دارندگان اوراق بهادار، عامل فروش، بنگاه ها و شرکت های متقاضی تأمین مالی، عامل پرداخت، ضامن و غیره

۳- مدیریت ارکان و نهادهای مالی پس از انتشار اوراق بهادار

۴- پیگیری دعاوی ناشی از تبدیل دارایی ها به اواق بهادار در هر مرحله در مراجع صالح

ابزارهای مشتقه

قراردادها و اوراق مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از دارایی پایه دیگری اعم از دارایی های مالی یا فیزیکی می گیرند و مبتنی بر عقد پایه به انواع مختلف آتی، سلف، اختیار معامله و سوآپ تقسیم می شوند. در بازارهای کالایی و مالی حال حاضر قراردادهای مشتقات به عنوان ابزاری نو جهت مدیریت ریسک، کشف و تضمین قیمت محصولات، بالابردن کارایی بازار محصول از سوی بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار دارند. بنگاه های اقتصادی با انعقاد قراردادهای مشتقات با مشتریان، نهادهای مالی و سرمایه گذاران جهت مدیریت ریسک تغییر قیمت نهادهای تولیدی، ارز و محصولات تولیدی خود قادر به حداکثرسازی سود و همچنین اطمینان از تاثیر گذاری عوامل غیرقابل پیش بینی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی خود خواهند بود.

مؤسسه حقوقی داد و خرد طیف وسیعی از خدمات را در رابطه با طراحی، تأیید اسناد و مستندات انتشار قرارداد، انعقاد قرارداد و پیگیری دعاوی ناشی از موارد فوق را به بنگاه ها و فعالان اقتصادی ارائه می نماید.

  • طراحی قراردادهای مشتقات کالایی و مالی:

۱- طراحی مدل قراردادی مشتقه متناسب با نیازهای اقتصادی و تولیدی بنگاه ها با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات حاکم ملی و بین المللی

۲- طراحی و انعقاد قراردادهای زنجیره ای نهادهای مختلف جهت انتشار مشتقات مالی با نگهدارنده حساب ودیعه، انبار تحویل، مشتریان محصولات و نهادهای مالی

۳- انجام مذاکرات امکان سنجی حقوقی قراردادهای فوق الذکر

۴- انجام مذاکرات حقوقی – فقهی در شورای عالی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جهت تصویب اوراق مورد نیاز

  • مدیریت حقوقی قراردادهای مشتقات مالی:

۱- مدیریت حقوقی جریان قراردادهای مشتقات مالی در رابطه با اجرای قرارداد، پذیرش در بورس در صورت اقتضاء، مذاکرات با شرکت های کارگزاری، پیگیری در رابطه با وجوه تضمینی و تودیعی طرف های قراردادی، انبار تحویل.

۲- پیگیری دعاوی ناشی از هریک از موارد در مراجع صالح حل اختلاف

با توجه به گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازارهای مالی، صکوک اسلامی به عنوان ابزار تأمین مالی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به شمار می آید. ابزارهای مالی اسلامی که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تائید اسلام طراحی شده اند جهت تأسیس، تجهیز، گسترش فعالیت ها، خرید و فروش و پروژه های مختلف قابل استفاده و بهره برداری می باشند.

مؤسسه حقوقی داد و خرد طیف وسیعی از خدمات را در رابطه با طراحی، تایید اسناد و مستندات انتشار اوراق، انعقاد قرارداد انتشار و پیگیری دعاوی ناشی از موارد فوق را به بنگاه های اقتصادی ارائه می نماید.

کلمات کلیدی