داوری های بین المللی

داوری های بین المللی در حال حاضر به عنوان مکانیزمی شناخته می شود که طرفین معاملات تجاری بین المللی ترجیح می دهند اختلافات خود را بر اساس آن حل و فصل کنند. مزایای توسل به داوری از جمله تخصصی بودن، محرمانه بودن، سرعت، قابلیت انعطاف قواعد دادرسی در داوری، کم هزینه بودن داوری در مقایسه با دادگاه ها، باعث مقبولیت هر چه بیشتر داوری خصوصاً در دعاوی و اختلافات تجاری بین المللی شده است. در فضایی که ما با رشد روزافزون توسل به داوری های بین المللی مواجه هستیم، نیاز به وکلای متخصص در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. مؤسسه حقوقی داد و خرد از یک سو با توجه به اهمیت روزافزون داوری در اختلافات بین المللی و از سوی دیگر با توجه به ضرورت وکالت تخصصی به جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، از طریق وکلای متخصص خود در موضوعات مرتبط با داوری های بین المللی به ارائه خدمات زیر به سرمایه گذاران، شرکت های داخلی و خارجی، تجار و انواع صاحبان صنایع کوچک و بزرگ می پردازد:

دفاع از موکل در رسیدگی های داوری

وکلای متخصص مؤسسه حقوقی داد و خرد با تکیه بر دانش و تجربه حقوقی خود در داوری، به وکالت از موکلین دادخواست داوری را به مرجع داوری صالح تقدیم نموده، در جلسات مربوطه شرکت و یا از موکلین دفاع می کنند.

شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی

در مورد داوری های بین المللی آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی است. بعد از صدور آرای داوری بین المللی، خصوصاً با توجه به لازم الاجرا شدن کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک سال ۱۹۵۸) و عضویت تعداد کثیری از کشورها در این کنوانسیون، امروزه طرفین اختلاف در قراردادهای بین المللی با توجه به امکان اجرای رأی در کشورهای عضو با اطمینان بیشتری به داوری برای حل و فصل اختلافات بین المللی خود متوسل می شوند.

ابطال آرای داوری های بین المللی

وکلای متخصص داد و خرد در زمینه داوری، با بررسی دقیق رأی داوری و زمینه های ابطال آن، دادخواست ابطال آرای داوری را در مراجع صالح مطرح کرده و به دفاع از موکل در آن مراجع می پردازند.

تنظیم شرط داوری در قراردادهای بین المللی

وکلای متخصص داد و خرد در حوزه داوری با تسلط همزمان بر داوری و مباحث قراردادی، کارآمدترین شروط داوری را در قراردادها تنظیم می کنند.

کلمات کلیدی