دفاع یا طرح دعوی در مراجع داوری داخلی و بین المللی ورزشی

فدراسیونهای ورزشی هر کشوری حسب مورد عضو کنفدراسیون قاره ای یا منطقه ای بوده و تابع مقررات بین المللی وضع شده از سوی فدراسیونهای جهانی هستند.

به جهت امکان ساماندهی به کلیه دعاوی مرتبط در این حوزه یک سازمان شبه قضایی با نام دادگاه حکمیت ورزش در شهر لوزان سوئیس بنیانگذاری شده است.

دادگاه حکمیت ورزش که با نام مختصر CAS شناخته شده است به کلیه دعاوی بین ورزشکاران، باشگاههای ورزشی و یا سازمانهای ورزشی که CAS را برای حل اختلاف انتخاب نموده اند رسیدگی می کند.

همچنین به موجب ماده 61 منشور المپیک همه اختلافات مرتبط با بازیهای المپیک را تنها می توان به دادگاه حکمیت تسلیم کرد.

طرح دعوی در این دادگاه، دفاع از دعاوی مطروحه در این دادگاه، همچنین نحوه اعتراض به آرای صادره قطعی از دادگاه حکمیت ورزش یا اخذ دستورهای موقت و هر گونه اقدامات حقوقی مرتبط با دادگاه حکمیت تابع قواعد شکلی و اصول دادرسی منحصر به خود است.

حقوقدانان و متخصصان حقوق ورزشی مؤسسه داد و خرد با آمادگی و تجربه کافی از شرکت در جلسات و نحوه اقامه دعوی و پیگیری از CAS، توانایی حل و فصل اختلافات مطروحه در CAS را دارند.