قراردادهای خرید و فروش کالا

قراردادهای خرید و فروش کالا، بستر عمده قراردادها و موافقتنامه های بازرگانان و شرکت های تجاری را در مبادلات اقتصادی تشکیل می دهد. قراردادهای خرید و فروش با توجه به موضوع قرارداد، طرفین آن، استمرار، طرفین قرارداد و قانون حاکم طیف وسیعی از انواع مدل های قراردادی را شامل می شود. با توجه به اهمیت، تنوع و تعدد قراردادهای خرید و فروش، مدیریت جامع قراردادهای خرید و فروش جهت مدیریت قراردادی روابط بازرگانی، پایش ایفای تعهدات قراردادی، نظارت بر تعهدات حقوقی طرفین و همچنین زمان تمدید و انقضای مدت اعتبار قرارداد امری ضروری جهت جلوگیری از چالش ها و معضلات قراردادی می باشد.

مؤسسه حقوقی داد و خرد، خدمات ذیل را در رابطه با قراردادهای خرید و فروش به موکلین خود ارائه می دهد:

مدیریت جامع قراردادهای خرید و فروش

 • مذاکره و تنظیم اسناد پیش قراردادی قراردادهای خرید و فروش
 • مذاکره جامع قراردادی و تنظیم قرارداد از سوی تیم مرکب از متخصصین حقوقی بین المللی، داخلی، مالیاتی، گمرکی، مالکیت فکری، حقوق کار و دعاوی حقوقی
 • پایش ایفای تعهدات قراردادی طرفین
 • پیگیری و اجرای تعهدات حقوقی طرفین و ضمانت نامه های بانکی
 • پایش مواعد قراردادی اعم از ایفای تعهدات، پرداخت و انقضاء و تمدید قرارداد
 • ارائه نظام هوشمند مدیریت قراردادی به شرکت های تجاری و بازرگانان

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای نمایندگی

 • تنظیم اسناد مرتبط با تعیین نمایندگی
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) جهت تعیین نماینده
 • مذاکره و تنظیم قرارداد نمایندگی
 • پایش بر ایفای تعهدات قراردادی

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای خرید و فروش متقابل

 • مذاکره، تنظیم قراردادهای تهاتر
 • مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای افست
 • مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای بیع متقابل

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای توزیع و عاملیت

 • تنظیم اسناد مرتبط با تعیین عامل توزیع
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) جهت تعیین عامل توزیع
 • مذاکره و تنظیم قرارداد توزیع
 • پایش بر ایفای تعهدات قراردادی

مذاکره، تنظیم و انعقاد قرارداد خرید و فروش بین المللی

 • مذاکره پیش قراردادی قراردادهای بین المللی
 • تنظیم اسناد پیش قراردادی
 • مذاکرات قراردادهای بین المللی از سوی تیم مرکب از متخصصین حقوقی بین المللی ، پرداخت، حمل و نقل، مالیاتی، گمرکی، مالکیت فکری، حقوق کار و دعاوی حقوقی
 • مشاوره در امور مربوط به اسناد حمل و بارنامه ها، اسناد پرداخت و اعتبارات اسنادی قراردادهای خرید و فروش
 • مشاوره در زمینه کاهش ریسک و مقابله با آثار سوء تحریم ها بر قراردادهای خرید و فروش

مشاوره و برگزاری مناقصات و مزایده های خرید و فروش

 • طراحی و تنظیم اسناد و آگهی مناقصه و مزایده
 • صلاحیت سنجی متقاضیان مناقصه و مزایده
 • مدیریت و اجرای مناقصات و مزایدات
 • تنظیم اسناد و صورتجلسات مناقصه و مزایده

بررسی و صلاحیت سنجی طرفین قرارداد خرید و فروش

 • ارائه مشاوره جهت صلاحیت طرفین قراردادها
 • بررسی موشکافانه احراز صلاحیت طرفین قراردادها
 • احراز سمت و نمایندگی طرفین قراردادهای خرید و فروش

مشاوره در رابطه با حقوق و عوارض قانونی قراردادهای خرید و فروش

 • تعیین و تشخیص مرجع صالح رسیدگی در دعاوی مختلف
 • میانجیگری و تنظیم اسناد مربوط به صلح و سازش طرفین اختلافات قراردادهای خرید و فروش
 • طرح دعاوی مربوط به قراردادهای خرید و فروش نزد مراجع داوری داخلی و بین المللی
 • طرح دعاوی مربوط به قراردادهای خرید و فروش نزد مراجع قضایی

کلمات کلیدی