قراردادهای مشارکت تجاری (Joint Venture, BOT and Consortium)

قراردادهای مشارکت تجاری طی سالهای اخیر همکاری بنگاه ها و شرکت های تجاری و صنعتی جهت هم افزایی اقتصادی فعالان تجاری مورد استقبال واقع شده اند. این قراردادها عمدتاً جوینت ونچر، مشارکت، کنسرسیوم، گروه اقتصادی با منافع مشترک، قراردادهای بی او تی را شامل می شوند و با توجه به پیچیدگی روابط و استمرار قراردادهای مشارکت، تنوع و تعدد قراردادهای مزبور، مذاکره، تنظیم و انعقاد این نوع از قراردادها نیازمند بهره مندی از متخصصین حقوقی و قراردادهای مشارکت تجاری می باشد.

مؤسسه حقوقی داد و خرد، خدمات ذیل را در رابطه با قراردادهای مشارکت تجاری به موکلین خود ارائه می دهد :

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای جوینت ونچر (شرکتی و قراردادی)

 •   مذاکره، تنظیم جوینت ونچر قراردادی
 •   مذاکره، تنظیم قرارداد سهامداری جوینت ونچر شرکتی
 •   تنظیم اساسنامه، ثبت و سایر تشریفات تشکیل شرکت جوینت ونچر
 •   بررسی موشکافانه (Due Diligence) طرفین جوینت ونچر
 •   بررسی موشکافانه (Due Diligence) حقوق ایران برای طرف خارجی
 •  اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای طرف خارجی
 •  پایش بر ایفای تعهدات قراردادی به عنوان ناظر و میانجی ترتیبات جوینت ونچر
 •  تنظیم و گردآوری اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای دولتی و حاکمیتی

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای کنسرسیوم

 • مذاکره، تنظیم کنسرسیوم
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) طرفین کنسرسیوم
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) حقوق ایران برای طرف خارجی
 • اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای طرف خارجی
 • پایش بر ایفای تعهدات قراردادی به عنوان ناظر و میانجی ترتیبات کنسرسیوم
 • تنظیم و گردآوری اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای دولتی و حاکمیتی

مذاکره، تنظیم و انعقاد قراردادهای بی او تی

 • مذاکره، تنظیم قراردادهای بی او تی
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) طرفین قراردادهای بی او تی
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) حقوق ایران برای طرف خارجی
 • اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای طرف خارجی
 • پایش بر ایفای تعهدات قراردادی به عنوان ناظر و میانجی ترتیبات بی او تی
 • تنظیم و گردآوری اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای دولتی و حاکمیتی

مذاکره، تنظیم و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و گروه اقتصادی با منافع مشترک

 • مذاکره، تنظیم قرارداد مشارکت مدنی و گروه اقتصادی با منافع مشترک
 • اقدامات ثبتی و تشریفات لازم جهت تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) طرفین قرارداد مشارکت مدنی و گروه اقتصادی با منافع مشترک
 • بررسی موشکافانه (Due Diligence) حقوق ایران برای طرف خارجی
 • اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای طرف خارجی
 • پایش بر ایفای تعهدات قراردادی به عنوان ناظر و میانجی ترتیبات فیمابین
 • تنظیم و گردآوری اسناد مناقصه و اخذ مجوزهای دولتی و حاکمیتی

مشاوره و برگزاری مناقصات و مزایده ها از سوی شرکتها، ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی

 • طراحی و تنظیم اسناد و آگهی مناقصه و مزایده
 • صلاحیت سنجی متقاضیان مناقصه و مزایده
 • مدیریت و اجرای مناقصات و مزایدات
 • تنظیم اسناد و صورتجلسات مناقصه و مزایده

کلمات کلیدی