قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶
قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای
قانون اصلاح ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات