مذاکرات پیش قراردادی و تنظیم انواع قراردادهای حوزه ورزش

قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفین است و طرفین می توانند آزادانه روابط خود را تنظیم نمایند. اما پس از امضاء قرارداد متعهد به کلیه آثار و تعهدات ناشی از قرارداد می گردند. با این وصف اهمیت و نقش کلیدی قرارداد در تمام فعالیت های اقتصادی محل تردید است.

قراردادهای حوزه ورزش طیف وسیعی از قراردادها را شامل می شود که تنظیم صحیح این قراردادها مستلزم دانش حقوقی و تجربه فعالیت در حوزه ورزش و آگاهی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر فعالیت در این بخش می باشد.

از جمله قراردادهای حوزه ورزشی شامل موارد ذیل می باشد:

1- قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان

2- قراردادهای مربیان، کادر فنی و کادر پزشکی

3- قراردادهای مربوط به حوزه لجستیک و پشتیبانی

4- قراردادهای حامیان مالی

همکاران ما در موسسه حقوقی داد و خرد با دانش و تجربه کافی در زمینه قراردادهای حوزه ورزشی خدمات مورد نیاز در تمام مراحل اعم از مذاکره، تهیه پیش نویس قراردادها و نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها را به فعالان این حوزه ارائه می نمایند.