قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی
موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علایم
پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به‌ثبت بین‌المللی علایم
الحاق ایران به معاهده پاریس