ویژه نامه ارزیابی بایسته

Due Diligence

ویژه نامه ارزیابی بایسته موسسه حقوقی داد و خرد

عنوان مقاله: ویژه نامه “ارزیابی بایسته” (Due Diligence)

تالیف: دپارتمان حقوق مالکیت فکری و فناوری

تاریخ انتشار: مهرماه ۱۳۹۷

چکیده: در دنیــای امــروز، ســرعت تحــولات در تجــارت ،صنعــت و اقتصــاد و پیچیدگیهــای روزافــزون در هــر بخــش، شــناخت و كنتــرل امــور بایســته را بســیار دشــوار نمــوده اســت. بــه همــان انــدازه كــه عــدم آگاهــی از تحــولات تجــاری، صنعتــی و اقتصــادی مــی توانــد بــرای یــك كســب و كار مضــر باشــد، فقــدان شــناخت و عــدم بــه كارگیــری شــیوه هــای نویــن در یــك كســب و كار هــم مــی توانــد موجبــات شكســت آن فعالیــت را فراهــم آورد. امــروزه شــركتهای بزرگــی بــرای تحقــق ایــن هــدف تشــكیل گردیــده و ابزارهــای مختلفــی نیــز طراحــی شــده و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد كــه كمــك شــایانی بــه كســب و كارهــا مــی كنــد.

ارزیابــی بایســته (Due diligence) ابــزار و مكانیســمی شــناخته شــده در دنیاســت كــه بــا روشــن كــردن نقــاط تاریــك سیســتم و شــفاف كــردن مــوارد مبهــم و مخفــی، ریســك ســرمایه گــذاری و فعالیــت هــای اقتصــادی را كاهــش مــی دهــد.  موسســات حقوقــی مــی تواننــد بــا بهــره گیــری از حقوقدانــان و مشــاوران رشــته هــای مختلــف و تشــكیل تیــم هــای تخصصــی، بــا اســتفاده از ایــن ابــزار مهــم، بــه كاهــش ریســك فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی كمــك نماینــد.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF

دانلود فایل کامل ویژه نامه PDF