ویژه نامه داوری در یک نگاه

Arbitration at a glance

عنوان: ویژه نامه “داوری در یک نگاه” (Arbitration at a glance)

تالیف: دپارتمان بازرگانی داخلی و بین المللی

تاریخ انتشار: پائیز ۱۳۹۹

با توجه به اهمیت داوری در عرصة تجارت بین الملل و با توجه به استقبال روزافزون تجار در توسل به داوری به عنوان سازوکاری برای حل و فصل اختلافات که حاکی از شناخته شدن هر چه بیشتر این روش برای عموم می باشد، در ویژه نامه حاضر سعی بر آن است که روش داوری را بصورت کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF