ویژه نامه مدیریت ادعا

Claim Management

عنوان: ویژه نامه “مدیریت ادعا” (Claim Management)

تالیف: دپارتمان حقوق انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)

تاریخ انتشار: پائیز ۱۳۹۹

یکی از موضوعات بسیار مهم و مطرح در پروژه های ساخت موضوع مدیریت ادعا است.

این موضوع گرچه به عنوان یکی از ارکان دانش مدیریت پروژه مطرح است اما به دلایلی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت در کشور ما مورد توجه لازم قرار نگرفته است.

بی توجهی و یا کم توجهی به این موضوع آثار منفی بسیاری را برای پروژه ها به همراه داشته است و شرکتها همواره از وجود ادعاهای زیاد و فقدان برنامه مشخص برای مدیریت حل و فصل این اختلافات گله و شکایت داشته و به دنبال ایجاد ساز و کار مناسب در این زمینه هستند.

از جمله علل وعوامل عدم موفقیت شرکتها در بخش مدیریت ادعا ماهیت دوگانه و بین رشته ای این بخش می باشد که همکاری نزدیک بخش حقوقی و مهندسی را برای به کارگیری دانش مدیریت پروژه ایجاب می نماید و علل مهم دیگر را باید عواملی مربوط به وضعیت قوانین و مقررات و سیستم دادرسی در ایران دانست.

در این نوشتار به اختصار به این علل و عوامل پرداخته و راهنمای برون رفت از آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF