ویژه نامه چالشهای انتخاب وکیل در ایران

Challenges of choosing a Lawyer in Iran

عنوان: ویژه نامه “چالش های انتخاب وکیل در ایران” (Challenges of choosing a Lawyer in Iran)

تالیف: موسسه خدمات حقوق و تجارت بین الملل دادو خرد

تاریخ انتشار: پائیز ۱۳۹۹

چگونگی استفاده از خدمات وکلا عموماً تحت تأثیر دو عامل فرهنگ عمومی و ساختار ارائة خدمات حقوقی در کشور می باشد.
در بخش فرهنگ عمومی با این مشکل بزرگ مواجه هستیم که عموماً افراد پس از اینکه با مشکل مواجه می شوند به وکیل مراجعه می نمایند. در ساختار ارائة خدمات حقوقی نیز با مشکلات متعددی از جمله اینکه پروانة وکالت صرفاً به اشخاص حقیقی اعطاء می شود، وکلا دارای صلاحیت عمومی هستند، مرجعی برای کنترل و نظارت بر کیفیت کار وکلا وجود ندارد مواجه هستیم و در مجموع هیچگونه شفافیتی وجود ندارد تا افراد امکان استفادة راحت و مناسب از خدمات این بخش را داشته باشند.
در این راهنما تلاش بر آشنا نمودن مختصر با سیستم وکالت در ایران و برشمردن مشکلاتی است که ممکن است در مسیر استفاده از خدمات وکلا با آن مواجه شد و در نهایت ارائة راه حل هایی است برای چگونگی یک انتخاب بهتر و مناسب تر.
توصیة ما این است که در صورت نیاز به خدمات حقوقی قبل از انتخاب وکیل، مطالب این راهنما به دقت مطالعه گردد تا با چالشهای مختلف آن آشنایی بیشتری پیدا شود.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF