پشتیبانی مالی بخش ورزش ( SPONSORING )

“SPONSORING” اینک جزء جدانشدنی ورزش قهرمانی و حرفه ای است. ( اسپانسر یک سرمایه گذار است که با اهداف خاص خود وارد این چرخه می شود. ) فراهم سازی زمینه همکاری و تنظیم روابط میان اشخاص، سازمان ها و بنگاه های حامی و طرف های ذینفع و نیازمند به این حمایت و همکاری یعنی باشگاه های ورزشی و ورزشکاران مستلزم مهارت ویژه ای است که مدیریت و برنامه ریزی آن تابع پیش نیازها و توانایی های خاص است. تنوع و گستردگی روش های حمایت مالی در ارتباط تنگاتنگ با تبلیغ و آگهی تجاری از یکطرف و همچنین محدودیت هایی که متعاقب این قراردادها برای ورزشکاران و یا باشگاه های ورزشی ایجاد می شود از سوی دیگر چالشهای جدی را بعضاً برای طرفین و بالاخص باشگاه ها و ورزشکاران ایجاد می نماید.

مذاکره با حامیان مالی، تعریف روابط طرفین ، تنظیم قرارداد، تفسیر قرارداد و نظارت بر اجرای قرارداد از جمله خدمات همکاران متخصص ما در این بخش در موسسه حقوقی داد و خرد می باشد.