کتاب حکمت در تصمیم گیری تصمیم سازی داد و خرد

کتاب حکمت در تصمیم گیری و تصمیم سازی (خرد در مدیریت)

پیشگفتار: گسترش اطلاعات در دنیای امروز،  بستر بزرگی را برای دسترسی به اطلاعات گوناگون مورد نیاز برای اداره بهتر کسب و کار ها و سازمان ها  فراهم آورده است. در دهه های گذشته که هنوز دامنه اطلاعات در دنیا، تا این حد، گسترش نیافته بود ، موضوع جمع آوری اطلاعات گوناگون اقتصادی،  به عنوان یک مساله مهم  ، پیش روی مدیران بنگاههای اقتصادی قرار داشت و حجم بالایی از انرژی ، زمان و برنامه های آنان را به خود اختصاص می داد.

ولی امروزه ، ابزارهای عصر اطلاعات، این مساله را حل نموده و جریان های مختلف  اطلاعات اقتصادی را  از هر سوی دنیا ، ایجاد نموده اند. جریان های مختلفی ، که در کنار هم طوفانی بزرگ از  اطلاعات اقتصادی را  ، خلق نموده اند. آنچه در این طوفان اطلاعات به عنوان صورت مساله جدید پیش روی مدیران بنگاه های اقتصادی قرار گرفته ، نحوه استفاده از این انبوه اطلاعات، برای تصمیم سازی اثربخش در بنگاه های تحت مدیریتشان می باشد. این مساله که چگونه می توان از این حجم انبوه اطلاعات موجود در جهان ، بیشترین و اثربخش ترین استفاده را نموده و بر اساس آن بهترین تصمیم را اتخاذ نمود، جایگزین مساله قبلی – یعنی دغدغه کسب اطلاعات-گردیده است. همین موضوع باعث شده تا  بر خلاف گذشته، که بنگاه های اقتصادی پیشرو ، بنگاههایی بودند که حجم و سیستم های اطلاعاتی گسترده تری داشتند ، امروزه – که تقریبا همه بنگاه ها از سیستم های اطلاعات پیشرفته برخوردار بوده و به اطلاعات جهانی دسترسی دارند- تنها بنگاه هایی بتوانند به برتری دست یابند، که از توانایی تحلیل و در نتیجه تصمیم گیری بهتری براساس اطلاعات موجود خود برخوردارند.  اندیشمندان در دهه ی اخیر این بخش پیچیده از علوم مدیریت را در حوزه ای تحت عنوان  “خرد ” (WISDOM)  بررسی می نمایند. این حوزه مستقیما به موضوعاتی از قبیل  اثربخشی و جهت گیری درست تر در تصمیمات پرداخته و تلاش می کند تا با تکنیک ها و رویکردهای مختلف،  امکان بهره گیری درست تر از اطلاعات موجود را فراهم آورده و از این مجرا به عملکرد صحیح تر منجر شود.

در همین راستا  یکی از حوزه هایی که همواره با موضوع حل مساله و تصمیم سازی در ارتباط است ، حوزه  مشاوره است که بخش عمده ای از آن، به خلق تصمیمات با اهمیت برای  دریافت کنندگان مشاوره بازمیگردد. طبیعتا افزایش عمق تحلیل مساله  و گسترش ابعاد مورد بررسی آن  – یا همان خرد – می تواند در ارائه هر نوع مشاوره ای مستقیما به افزایش کیفیت تصمیمات تولید شده منجر شود. به همین جهت می توان نتیجه گرفت ، آشنایی با حوزه خرد و مبانی تحلیل و حل مساله ی مربوط به آن ، علاوه بر اینکه می تواند در حوزه مدیریت  به افزایش توان تصمیم گیری در مدیران اجرایی ، منجر شود ، به شکل مشابهی می تواند در حوزه های مشاوره ای ، به ارتقای توان تصمیم سازی مشاوران منتهی گردد.

کتاب حکمت در تصمیم گیری و تصمیم سازی یکی از آثار فاخریست که توسط جناب آقای ابطحی، از مشاوران اقتصادی موسسه در این زمینه،  تالیف شده و با تشریح کامل موضوع خرد و زیرساخت های آن ،  مدل ها و ابزارهای قدرتمندی را برای تحلیل درست ، حل مساله و خلق تصمیمات اثربخش ، پیشنهاد نموده ، که می تواند منشا اثرات زیادی در فرایند های تصمیم گیری و تصمیم سازی،  چه برای مدیران اجرایی و چه برای مشاوران قلمداد شود.

موسسه خدمات حقوق و تجارت بین الملل داد وخرد

دکتر احمد کریمی