سوسن اکرامی

خانم سوسن اکرامی در سال ۱۳۷۷ پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری مرکز اخذ نمود.

پس از اخذ پروانه وکالت، فعالیت حرفه ای خود را با محوریت در حقوق خانواده و حقوق املاک و اراضی شروع نموده و طی سالهای گذشته ضمن طی کردن دوره های تخصصی مختلف وکالت، دفاع در پرونده های متعددی را در زمینه های ذکر شده عهده دار بوده است.

ایشان وکالت حرفه ای را همزمان با آقای دکتر احمد کریمی مدیر عامل موسسه و به اتفاق ایشان شروع نموده و طی سالهای گذشته فعالیت های حرفه ای خود را در کنار ایشان به انجام رسانیده است.

ایشان در حال حاضر به عنوان وکیل در دپارتمان املاک و اراضی در موسسه حقوقی داد و خرد فعالیت می نمایند.