مشاوران موسسه

محمود کریمی سغینی موسسه حقوقی داد و خرد

مهندس محمود کریمی

مشاور صنایع

وکلا موسسه حقوقی داد و خرد

مهندس مهدی قطبی نژاد

مشاور امور ثبتی و نقشه برداری

وکلا موسسه حقوقی داد و خرد

مجتبی مقدس

مشاور امور ثبتی

دکتر سید علی ابطحی موسسه حقوقی داد و خرد

دکتر سید علی ابطحی

مشاور مدیریت