اختیارات و تعهدات اعضای کنوانسیون برن در مقررات سند پاریس

اختیارات و تعهدات اعضای کنوانسیون برن در مقررات سند پاریس مقاله موسسه حقوقی داد و خرد

مقاله: اختیارات و تعهدات اعضای كنوانسیون برن در مقررات سند پاریس مصوب ۱۹۷۱

تألیف: سمیه آزادبیگی

چکیده: کنوانسیون برن پیمان بینالمللی است که اعضا و امضاکنندگان آن را کشورها تشکیل میدهند. با نگاهی به مقررات موجود در سند اخیر این کنوانسیون، یعنی سند پاریس ۱۳۷۱ اصلاحی ۱۳۷۳ مشخص میشود که از نظر واضعان این سند، کشورها دارای اوصاف مختلفی هستند که بر حسب هریک از این اوصاف، وضعیتشان از حیث اختیارات و تعهدات مقرر در قبال این سند متغیر میگردد. در این تحقیق به طور اختصار ضمن بیان ویژگیهای اعضا که در نظر تدوینکنندگان سند عامل مهم در تعیین میزان اختیارات و تعهدات آنها محسوب میگردد، به ذکر تفاوتهایی که متصفبودن به هر یک از این اوصاف از حیث ایجاد تعهد یا امکان استثناکردن برخی مقررات به وجود آورده است، میپردازیم.

دانلود فایل کامل مقاله PDF