تأمین مالی پروژه های ساختمانی

بخش ساختمان در کشور ما از بخش های اقتصادی پر طرفدار است و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار زیادی صرفنظر از شغل و تخصص آنها در این بخش سرمایه گذاری می کنند. از جمله بزرگترین چالشها برای فعالان این بخش تأمین مالی پروژه های ساختمانی می باشد. همکاران ما در مؤسسه حقوقی داد و خرد با تسلط کامل به شیوه های تأمین مالی با توجه به ماهیت و نیازهای پروژه های مختلف، بهترین و مناسب ترین شیوه های تأمین مالی را پیشنهاد و پروسه اجرایی تا تأمین منابع مالی را کنترل و نظارت می نمایند.

شیوه های عمده و مرسوم تأمین مالی پروژه های ساختمانی در کشور موارد ذیل می باشند:

۱-  تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی

۲- تأمین مالی از طریق فرابورس

۳- تأمین مالی پروژه ها از طریق قراردادهای مشارکت در ساخت

۴- تأمین مالی پروژه از منابع اختصاصی

۵- تأمین مالی بین المللی در پروژه های ساختمانی

کلمات کلیدی