تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، هر گاه وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها، بانک ها و دانشگاههای دولتی یا وابسته به دولت به منظور اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشند می توانند ملک مورد نیاز را مطابق مقررات این قانون خریداری و تملک نمایند، گرچه در قانون برای حفظ حقوق مالکین تشریفات خاصی پیش بینی شده است، اما متأسفانه وزارتخانه ها و شهرداری ها بدون رعایت این مقررات با استناد به این قانون مبادرت به تصرف املاک مردم می نمایند و این موضوع مشکلات فراوانی را سبب شده است.

مؤسسه حقوقی داد و خرد کلیه خدمات مورد نیاز در این بخش منجمله موارد ذیل را ارائه می نماید:

 • ابطال عملیات تملیکی توافقی و غیرتوافقی دولت و شهرداری ها و استرداد املاک به دلیل عدم رعایت شرایط تملک و یا عدم اجرای طرح و یا عدم اختصاص به طرح های مصوب
 • استفاده از حقوق مالکانه توسط مالکین همانند احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش،  اجاره و رهن و غیره، حتی در صورت قرار داشتن املاک در محدوده طرحهای مصوب
 • توقف عملیات اجرایی دولت و شهرداری ها در املاک خصوصی تا زمان پرداخت بهای مورد معامله به مالکین
 • مطالبه بهای اراضی و یا معوض اراضی تصرفی دولت و شهرداری ها توسط مالکین در نتیجه اجرای طرح
 • ابطال اسناد رسمی دولت و شهرداری ها به دلیل تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب، خلع ید، قلع مستحدثات و اخذ خسارت از دولت و شهرداری ها
 • مطالبه حق زارعانه، حق کسب و پیشه، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق مالکیت های فکری از دولت و شهرداری ها
 • فسخ و یا ابطال توافقنامه های تنظیمی با شهرداری ها
 • الزام شهرداری ها و دستگاه های اجرایی به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف و خسارات قانونی به مالکین
 • ابطال مصوبات از جمله مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
 • طرح دعوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به طرفیت شهرداری
 • تأدیه خسارات وارده به دلیل ارتکاب جرم تخریب به طرفیت شهرداری

کلمات کلیدی