حدود آزادی طرفين دعوی در تعيين صلاحيت قضايی بين المللی: جايگاه داوری تجاری بين المللی

مقاله حدود آزادي طرفين دعوي در تعيين صلاحيت قضايي بين المللي جايگاه داوري تجاري بين المللي-موسسه حقوقی داد و خرد

مقاله: حدود آزادی طرفين دعوی در تعيين صلاحيت قضايی بين المللی: جايگاه داوری تجاری بين المللی

تألیف: دکتر محمود باقری

چکیده:

تقبل صلاحيت قضايی بين المللی نسبت به دعاوی خصوصی بين المللی از طرف محاکم ملی و يا ديوان های داوری تجاری بين المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترين آنها می توان اصل آزادی اراده طرفين دعوی در انتخاب دادگاه يا ديوان داوری مورد نظر خويش را نام برد. مع هذا اين وضعيت تحت تاثير تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغييراتی شده است. از يک طرف دخالت دولت ها از طريق حقوق اقتصادی محدوديتی را به وجود آورده و از سوی ديگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهاد های دادرسی خصوصی، مخصوصا داوری تجاری بين المللی شده است. اين مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بين المللی مورد بحث قرار می دهد.

دانلود فایل کامل مقاله PDF