حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل موسسه حقوقی داد و خد

مقاله: حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه

تألیف: دکتر پرستو اسمعیل زاده

چکیده:

قرن ۲۱ آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین المللی یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهاب امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چهارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های ان افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی ، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت هابود که پس از روبرو شدن با تحولات به وجود امده  و با متاثر شدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یه استثنا درامد و با توسعه پشمگیر تکنولوژی مخاصمات و اشکال ان سریع تر از تحول مفاهیم حقوقیدر این حوزه تغییر شکل داد. تخول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده ، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی ، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلا های حقوقی ان بپردازیم چون این امر بدون تامل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (۲۰۰۸) به منزله مطالعه موردی می پردازیم .

دانلود فایل کامل مقاله PDF