سياست هاي حقوق رقابت و حقوق مالكيت فكري

مقاله سياست هاي حقوق رقابت و حقوق مالكيت فكري-موسسه حقوقی داد و خرد

مقاله: سياست های حقوق رقابت و حقوق مالكيت فكری

تألیف: دکتر محمود باقری

چکیده:

حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالكيت فكری، حق انحصاری ويژه ای برای صاحبان اموال فكری است. در اين مقاله به روشهای تعامل اين دو حق به ظاهر متناقض پرداخته می شود. از روش های تعامل بين اين دو می توان استيفا، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام برد.

دانلود فایل کامل مقاله PDF