مالکیت صنعتی

امروزه یکی از مهمترین دارایی های هر شخص دارایی های فکری وی می باشد که نیازمند حمایت  قانونی و مطمین هستند و در صورت حفاظت می توانند منشاء درآمدهای کلان برای دارندگان آنها باشد. از جمله مهمترین دارایی های فکری، علائم تجاری، اختراعات و طرحهای صنعتی می باشند. آیا تاکنون جهت ثبت علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی خود اقدام نموده اید و با رد اظهارنامه مواجه شده اید؟ آیا تاکنون اظهارنامه شما با اعتراض شخص ثالث مواجه شده است؟ آیا تاکنون شخص دیگری حقوق مربوط به علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی شما را نقض نموده است؟ آیا تاکنون از سوی شخص ثالث علیه شما دعوایی در دادگاه ها طرح شده است؟ آیا تاکنون تصمیم گرفته اید با استفاده از حقوق مربوط به دارایی های فکری خود کسب درآمد نموده و قراردادهایی در این خصوص منعقد نمایید؟ مؤسسه حقوقی داد و خرد با به کارگیری همکاران متخصص و حرفه ای، خدمات زیر را در این حوزه ها ارائه می دهد :

خدمات مربوط به ثبت داخلی و بین المللی علائم تجاری، اختراعات و طرحهای صنعتی

بدون شک جهت حفظ حقوق مربوطه و امکان اثبات آن، لازم است علامت، اختراع و یا طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی ثبت گردد تا حقوق دارنده براساس آن به رسمیت شناخته شود. طی مراحل اداری ثبت و لزوم تدوین دقیق اظهارنامه ها و چالشهایی که در این مسیر ایجاد می شود، اهمیت کمک گرفتن از یک نهاد حقوقی متخصص را آشکار می سازد.

دفاع از حقوق دارندگان در برابر نقض های صورت گرفته از سوی ثالث و طرح دعاوی مناسب جهت حفظ حقوق ایشان

در صورتی که حقوق دارنده علامت تجاری، طرح صنعتی و یا اختراع از سوی ثالث نقض شود و یا از سوی ثالث علیه دارنده حق، دعوایی طرح گردد، لازم است با کمک گرفتن از یک وکیل متبحر و متخصص در این دعاوی در دادگاه از حقوق دارنده حفاظت شود

تدوین و تنظیم انواع قراردادهای مرتبط با این حوزه (ازجمله لایسنس، انتقال، فرانشیز و غیره...)

در بسیاری از موارد دارنده علامت تجاری، طرح صنعتی و یا اختراع به منظور افزایش درآمد خود و به سبب ارزشی که دارایی فکری وی دارد، می تواند از طریق انعقاد قراردادهای مختلف، برای سایرین فرصت استفاده از دارایی فکری خود را فراهم آورد. انعقاد چنین قراردادهایی قطعاً نیازمند وجود یک حقوقدان متبحر از زمان مذاکره تا انعقاد قرارداد می باشد تا ضمن حفظ حقوق دارنده، حداکثر منفعت را برای وی در برداشته باشد.

کلمات کلیدی