قراردادهای حوزه مالکیت فکری

یكی از اهداف اصلی حقوق مالكیت فكری، حمایت از “حقوق مالی دارنده اموال فكری و تجاری سازی آن” است. قراردادها یکی از بسترهای اصلی حمایتی برای تجاری سازی اموال فکری می‌باشند. با وجود اینکه قراردادهای اموال فکری از نقطه ‌نظر قواعد عمومی، همانند سایر قراردادها هستند، اما ماهیت متفاوت این اموال نسبت به اموال مادی، قراردادهای این حوزه را منحصر به ‌فرد و متمایز نموده است. از یك سو در قوانین موضوعه قالب قراردادی معین برای اموال فكری وضع نگردیده است و از سوی دیگر شاخصه‌هایی از قبیل “دوره حمایتی مال فکری، قائم به شخص بودن، تفکیک حقوق معنوی و مادی و غیره، استفاده از قالب‌های سنتی قراردادی را برای این دسته از اموال، با چالش مواجه نموده است. به همین دلیل برای لحاظ نمودن تمام جنبه‌های مختص حقوق مالکیت فکری، ناگزیر به استناد به ماده ١٠ قانون مدنی در خلال تنظیم قرارداد، اجرا، تفسیر و دعاوی ناشی از آن هستیم. همچنین این دسته از قراردادها فقط از جنبه ‌مالکیت فکری برخوردار نمی‌باشند، بلکه ممکن است ترکیبی از چند حوزه‌ حقوقی از جمله حقوق رقابت، محیط ‌زیست، فناوری اطلاعات و ارتباطات وغیره باشند که این امر باعث پیچیدگی و تخصصی شدن این قراردادها شده و درنتیجه مستلزم ایفای نقش متخصصان حوزه‌های مختلف است.

وکلاء و مشاورین مؤسسه‌ حقوقی داد و خرد با حوزه‌ فعالیت تخصصی مالکیت فکری و سایر حوزه های مرتبط، آماده‌ ارائه خدمات جامع و همه جانبه خود در زمینه قراردادهای راجع به اموال فكری می‌باشند.