محدوديت های تملک سهام بانك ها در ايران با مطالعه تطبيقی

مقاله محدوديت هاي تملک سهام بانك ها در ايران با مطالعه تطبيقي-موسسه حقوقی داد و خرد

مقاله: محدوديت های تملک سهام بانك ها در ايران با مطالعه تطبيقی

تألیف: دکتر محمود باقری

چکیده:

اين تحقيق در تلاش است تا ساختار مالكيت بانك ها و محدوديت های تملک سهام آن ها را در ايران همراه با مطالعه تطبيقی در کشورهای توسعه يافته نظير آمريکا و استراليا از يک سو و کشورهای در حال توسعه و آمريکای لاتين نظير شيلی از سوی ديگر مورد بررسی قرار دهد. در اين تحقيق اثبات شده است كه ساختار شركت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثيری در ميزان كارامدی آن ها ندارد، بلكه تمركز يا پراكندگی مالكيت با كارآمدی همبستگی دارد. همچنين اثبات شده است كه برعكس كشورهای توسعه يافته، در كشورهای در حال توسعه، حضور بانك های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی اين كشورها دارد و بانك های خارجی به دليل اين كه با خود تخصص و تكنولوژی به همراه می آورند، باعث كارايی بانك های داخلی می گردند. از آن جا که ايران نيز کشوری است که با توجه به ويژگی هاي مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نيافته به شمار می آيد، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ايران نيز مانند ساير کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و يافته های ساير کشورها استفاده کند.

دانلود فایل کامل مقاله PDF