کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا با مشارکت موسسه حقوقی داد و خرد راه اندازی شد.

اهداف این کمیته عبارتند از :

۱- کمک به برقراری تعامل نزديك و معطوف به نتيجه عينی ميان اعضا اتاق مشترک ایران وایتالیا که از صاحبان ايده یا فناوری و صاحبان صنعت و سرمايه هستند با انجمن ها و تشکل هایی که در این زمینه با اتاق ایران و ایتالیا تفاهم نامه همکاری منعقد کرده اند.
۲- کمک به راه اندازی کار گروه کارشناسی << ایده ها و محصولات دانش بنیان>> به منظور معرفی این ایده ها و محصولات نوآورانه به بازار ایران و ایتالیا.
۳- هدايت ايده‌های دانشگاهی و ايده‌های بكر به سمت نيازهای اعضا اتاق ایران و ایتالیا و کمک به كاهش فاصله ميان دانشگاه و نياز مصرف كننده.
۴- معرفی توليدات و فرآورده‌های نو و دانش‌بنيان با ارزش افزوده بالا.