بازار مالی به بازاری گفته می شود که در آن داراییهای مالی مورد داد و ستد قرار می گیرد. دارایی در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می شود:

الف) اموال غیر منقول (مثل زمین و خانه)

ب) اموال منقول مشهود (مثل کالاها)

ج) اموال نامشهود (مثل حسابهای دریافتنی و حقوق مالکیت معنوی)

دارایی‌های مالی مثل اسکناس، سپرده های بانکی، وام های بانکی تجاری و اوراق بهادار بخشی از اموال نامشهود می باشند. بازارهای مالی معمولا مکانیزم قیمت گذاری شفافی دارند و توسط سازمانهایی قاعده مند می شوند. بازار سرمایه، بازار پول، بازار مشتقات، بازار فارکس، بازار اوراق بدهی، بازار کالا و بازار بین بانکی تشکیل دهنده بازار مالی می باشند.

دکتر مهدی فتاحی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی