تامین مالی پروژه در تعاریف مورد قبول به تامین مالی بلندمدت یک دارایی خاص گفته می‌شود که در آن وام‌دهنده از محل درآمدهای ناشی از بهره‌برداری آن دارایی مورد بازپرداخت قرار می‌گیرد. اولین و مهم‌ترین تضمین برای وام خود دارایی‌های پروژه است. مهم‌ترین این دارایی ها جریان نقدینگی ناشی از بهره‌برداری و قراردادهای آن می‌باشد.

تامین مالی پروژه بیشتر در توسعه پروژه‌های زیربنایی بز‌رگ (مگا پروژه‌ها) مثل نیروگاه، جاده، ارتباطات، انرژی و منابع زیرزمینی (مانند نفت و گاز) یا زیرساخت‌های اجتماعی همچون مدرسه و بیمارستان استفاده می‌گردد. اما این روش می تواند در تامین مالی طیف وسیعی از دارایی‌ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول بانیان پروژه یک شخصیت حقوقی مستقل با اهداف خاص تشکیل می‌دهند. حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد کل سرمایه مورد نیاز پروژه نیز توسط بانیان به عنوان آورده خود در شرکت پروژه تامین می‌گردد.

دکتر مهدی فتاحی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی