دوره رشد و توسعه کسب و کار

تا این مرحله کسب و کار متناسب با اهداف اولیه خود به موفقیت دست یافته و در این مرحله صاحبان کسب و کار، وضعیت را برای توسعه و افزایش حجم فعالیت ـ اعم از توسعه خطوط تولید، توسعه شعب و نمایندگی ها و هر حالتی از افزایش عملکرد ـ مناسب می بینند.

هرگونه تصمیم و برنامه ریزی برای نیل به این هدف اولاً باید مبتنی بر وضعیت زیرساخت های اولیه و متناسب با عملکرد وضعیت آنها باشد.

ثانیاً از ابزارو شیوه های علمی و راهکارهای مناسب که رشد توسعه پایدار را تضمین نماید استفاده گردد.

در این راستا و برای حصول رشد و توسعه ای پایدار مؤسسه حقوقی داد و خرد خدمات ذیل را ارائه می نماید:


طراحی الگوریتم توسعه کسب و کار


طراحی، اصلاح و اجرای ساختار حقوقی متناسب با برنامه رشد و توسعه


طراحی ساختار تأمین مالی برای توسعه و همکاری در ایجاد آن بر اساس الگوریتم فوق


طراحی ساختار تأمین مالی و همکاری در اجرای آن


مشاوره مستمر و نظارت بر اجرای مراحل توسعه