در این مرحله،  کسب و کار،  گام های لازم برای رشد و توسعه خود را برداشته و اکنون با ساختاری توانمند، نیازمند تثبیت جایگاه و دستاوردهای ممتاز خویش می­باشد. در این مرحله ساختار کسب وکار به ویژه از لحاظ کنترل و نظارت باید به گونه ای ارتقا یابد که شرکت یا کسب و کار قادر باشد تا همه­ی بخش های قلمرو جدید خود را حفظ و کنترل نموده و  آنها را به حداکثر عملکرد برساند.

در این مرحله چالش بلوغ کسب و کار  و  کنترل و تثبیت آن ،باید از طریق ابزارهای ویژه ای دنبال شود. از میان این روش ها،  مؤسسه داد و خرد،  مسأله ی  حاکمیت شرکتی را به عنوان راهکار مناسب برای نیل به این هدف درنظر گرفته و می­کوشد تا از این طریق،  ساختار کسب و کارهای رشد یافته و هلدینگ ها را استحکام بخشیده و آنها را به بالاترین سطح بهروری و عملکرد برساند.  همچنین این مؤسسه آمادگی دارد تا شرایط و وضعیت شرکتها را با مقررات مربوط به بازار بورس تطبیق داده و زمینه ورود آنها را به بازار بورس فراهم نماید.

لذا خدمات ما در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:


پیاده سازی راهکارهای حاکمیت شرکتی


شرایط و تطبیق وضعیت شرکتها با مقررات بازار بورس برای ورود به این بازار