مرحله تولد یا راه اندازی کسب و کار

در مرحله اول نسبت به انتخاب صحیح هدف و به اصطلاح هدفگذاری درست اقدام می گردد. درمرحله تولد باید مسیر صحیح برای رسیدن به هدف و همچنین وسیله مناسب برای طی این مسیر را طراحی و اجرا نمود.

به عبارت دیگر در این مرحله چالش اصلی شیوه و متد صحیح راه اندازی کسب و کار است. به همین جهت کارآفرین باید زیرساختی درست برای کسب و کار خود ایجاد نماید تا با استفاده از آن نیل به هدف ممکن گردد. فی الواقع این زیرساخت باید حاشیه  مناسبی از سود را ایجاد نموده علاوه بر این باید وضعیتی را ایجاد نمود که موقتی نبوده و  از جریان پایدار و  بلندمدت برخوردار باشد.

در تحقیقات انجام شده  حدود یک سوم از مالکان کسب و کارهای ورشکسته، دلیل ورشکستگی خود را ضعف یا نداشتن یک مدل کسب و کار دانستند. از این رو اولین و مهم ترین گام برای شروع یک کسب و کار،  طراحی یک مدل کسب و کار (Business Model)، به عنوان نقشه مهندسی کسب و کار تلقی می شود.  مدلی که این مجموعه،   طراحی و اجرای آن را – به عنوان مبنای راهکارهای خود در این مرحله – در کنار سایر موارد لازم برای راه اندازی کسب و کار به مشتریان  ارائه می­دهد.


طراحی مدل کسب و کار


طراحی بیزینس پلان و طرح توجیه اقتصادی (درصورت لزوم)


طراحی و اجرای ساختار حقوقی کسب وکار (شامل موارد ثبتی و روابط شرکا)


طراحی ساختار تأمین مالی و همکاری در اجرای آن


طراحی و اجرای ساختار مالی کسب و کار


مشاوره و نظارت مستمر بر راه اندازی کسب و کار