مرحله پیش از تولد یا مرحله تکوین کسب و کار

یک کارآفرین یا یک تیم موسس کسب و کار،  در مرحله پیش از تولد کسب و کار یا مرحله جنینی و تکوین آن،  با مسأله مهم تصمیم گیری و انتخاب یک ایده صحیح از میان طرح ها و ایده های مختلف و یا به عبارتی انتخاب یک فرصت از میان فرصت های زیاد مواجه است. ایده ها و طرحهای متنوعی که همه از ابهام بالایی  برخوردارند.

در این مرحله چالش اصلی برای کارآفرینان، رسیدن به طرح مشخص و تصمیم درستی برای شروع کسب و کار، از میان طرح و ایده های متنوع و گوناگون مطرح شده می باشد. بسیاری از کارآفرینان در این مرحله متوقف شده و زمان بسیار زیادی را برای رسیدن به یک طرح مناسب صرف می نمایند. زمانی که در بسیاری از موارد، پایانی نداشته و هرگز به طرح واحد و تصمیم مشخصی منتهی نمی شود.

عبور از این گردنه ی سخت و غلبه بر تردیدهای ناشی از ابهام و پیچیدگی طرح های مدنظر،  بزرگترین گامی است که کارآفرینان باید آن را پیش از راه اندازی کسب وکار خود بردارند.

در همین راستا، این مجموعه امکان برگزاری جلسات مشاوره و طوفان فکر با حضور کارشناسان خبره­ی کسب و کار ، مدیریت و اقتصاد را فراهم آورده تا کارآفرینان با شرکت در این جلسات بتوانند ابعاد مختلف طرح های خود را از لحاظ اجرایی بررسی نموده  و نهایتاً به تصمیمی متمرکز درمورد بهترین طرح دست یابند.

باید توجه داشت که برای تصمیم گیری نیاز به مجموعه ای از تجارب، دانش ها واطلاعاتی می باشد که مطمئناً یک فرد همه آنها را در اختیار ندارد.

در مؤسسه داد و خرد ساز و کار لازم برای پاسخ به همه نیازهای شما در این مرحله پیش بینی شده است. خدمات ما در این مرحله از جمله شامل موارد ذیل می باشد:


مطالعات عمومی بازار، چالشهای فنی، اقتصادی و اجتماعی


مطالعات اولیه مالی شامل روشهای ممکن برای تأمین مالی و هزینه های اجرای طرح


مطالعات حقوقی و ظرفیتهای قانونی اجرای طرح


انتخاب افراد ذیصلاح جهت تشکیل جلسات طوفان فکری و اتخاذ تصمیم نهایی بر مبنای مطالعات انجام شده