از سوی رئیس قوه قضاییه؛ بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌هابه پذیرش مستقیم شکایات ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

فراهم نمودن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضائی، اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص نحوه پیگیری شکایات، نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک و ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات از جمله اقداماتی است که در سایه اجرای این دستورالعمل تحقق می‌یابد.

متن این بخشنامه به شرح ذیل است: در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می‌باشند. ۱- در صورت مراجعه به دادسرا، دادستان‌ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضائی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضائی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰.۶۳۹۴۰.۱۰۰ مورخ ۹۸.۵.۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود، جاری است.

۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایتی کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند، لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را نجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضائی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیر مشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضائی مربوط اعلام نمایند.

۳- با توجه به الزامی بودن ثبت‌نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی) واحدهای قضائی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت‌نام نشده‌اند، اقدام نمایند.

۴- دادستان‌ها و رؤسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.

۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید: الف- فراهم نمودن امکان ارسال شکایت به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضائی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی است. ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند. پ- اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر. ت- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضائی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک، با همکاری ضابطان دادگستری.

ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضائی ذیصلاح. چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد یا رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.

mehrnews.com/xTHTc