بیمه کیفیت برای ساختمان‌های بلند اجباری شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: امروزتوجه به بیمه کیفی ساختمان ضروری است که باید برای حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و همچنین اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، «طاهره نصر» درباره اقدام های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بعد از حادثه ساختمان پلاسکو برای تکرار نشدن چنین حوادث و سوانحی در ساختمان‌های بلند و باقدمت، گفت: ضرورت دارد تا از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره به وسیله شهرداری جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: حادثه ساختمان پلاسکو از دو منظر آسیب‌شناسی و بازبینی ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، علل فروریزش ساختمان پلاسکو از جنبه سازه‌ای و  معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و چگونگی گسترش حریق، ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان را بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار داد و برای فرآیند مدیریت بحران درحادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت.

نصر اضافه کرد: اکنون با تشکیل ستاد اجرایی این مبحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعریف نقشه راه برای آن، مسأله تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها پیگیری می‌شود و تدوین و بررسی چک‌لیست‌هایی برای بازرسی و تعمیر ساختمان‌ها از گام‌هایی است که در زمینه ایمنی ساختمان به آن توجه شده است.

وی مستندسازی و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به آن تأکید شده است را از دیگر مواردی برشمرد که در سازمان نظام مهندسی ساختمان موردتوجه قرار دارد.

 ایمنی در برابر حریق یکی از مهمترین نکات در ساختمان‌های بلند مرتبه و تجاری است و تجربه حریق ساختمان پلاسکو شاهدی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از جمله ایمنی در برابر حریق در ساختمان‌های قدیمی پایتخت است.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WKF