دروازه بان پرسپولیس توبیخ و جریمه شد.

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص حامد لک صادر کرد.

جی پلاس، با توجه تخلف انتسابی حامد لک، دروازه بان تیم پرسپولیس مبنی بر توهین در فضای مجازی و مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطلب منتشره از سوی وی، تخلف انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شده و مستند به ماده 71 مقررات انضباطی و با رعایت ماده 93و94 این مقررات، لک به توبیخ کتبی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رای قطعی است.

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1496052