سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات: خبرگزاری مهر و ایلنا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

تهران – ایرنا – سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: خبرگزاری مهر و ایلنا در دو پرونده مجزا در دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی شقاقی و با حضور هیات منصفه مجرم شناخته شدند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از هیات منصفه دادگاه مطبوعات، احمد مومنی راد افزود: در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: پرونده مدیر مسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد و هیات منصفه در اتهام یاد شده متهم  را با اکثریت آراء مجرم ندانست.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اظهار داشت: پرونده صاحب امتیاز خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد و هیات منصفه در اتهام یاد شده متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست همچنین با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.   مومنی راد گفت: پرونده خبرگزاری ایلنا با دو متهم رسیدگی شد. متهم اول مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا و متهم دوم مسئول فنی این خبرگزاری بود که اتهام هر دو متهم جریحه دار کردن عفت عمومی بود.
وی اضافه کرد: هیات منصفه باتفاق آراء متهمان را مجرم دانست و متهم اول را باتفاق آراء مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت آراء متهم دوم را مستحق تخفیف دانست.

www.irna.ir/news/84230092